Bouwtechnische keuring als ontbindende voorwaarde

Een bouwtechnische keuring als ontbindende voorwaarde zorgt ervoor dat kopers die bijzonderheden gepresenteerd krijgen bij een bouwtechnische keuring (asbest, houtrot, verzakking etc.), de koop kunnen ontbinden en geen boete aan de verkoper hoeven te betalen.

Wat is een bouwtechnische keuring?

Een bouwtechnische keuring is een keuring van een huis door een onafhankelijke expert. Deze onafhankelijke expert heeft er geen belang bij de zaken anders voor te stellen dan ze zijn en vertelt je op hoofdlijnen wat de bouwtechnische staat van de woning is.

Is er bouwtechnisch iets niet in orde, dan worden ook de begrote kosten voor herstel gecommuniceerd. Uiteraard geeft de expert enkel een begroting van de kosten en kan je het herstel later niet via de expert uit laten voeren, want dat raakt de onafhankelijkheid.

Goede bouwtechnische keuringsexperts hebben vaak een NEN17024 certificering.

De ontbindende voorwaarde wordt vervolgens vaak gekoppeld aan de kosten van het herstel. Zijn de kosten van het herstel bijvoorbeeld hoger dan 10.000 euro, dan mag de koop ontbonden worden.

Wettelijke bedenktijd

Als koper van een woning heb je drie dagen wettelijke bedenktijd. Gedurende deze wettelijke bedenktijd mag je zonder opgaaf van reden afzien van de aankoop van de woning.

Verloopt de wettelijke bedenktijd, dan mag je niet meer zonder opgaaf van reden afzien van de aankoop van de woning. Moet je na de wettelijke bedenktijd toch afzien van de koop, dan treedt het boetebeding dat meestal in een koopcontract wordt opgenomen in werking en ben je (afhankelijk van de voorwaarden) aan de verkoper een boete verschuldigd van zo’n 10% van de koopsom.

Poogde je een huis van 250.000 euro te kopen en wil je daar na verloop van de wettelijke bedenktijd en zonder opname van ontbindende voorwaarden in het koopcontract van afzien, dan bedraagt de boete dus 25.000 euro..

Ontbindende voorwaarde

Omdat kopers willen voorkomen dat ze een boete moeten betalen als ze toch moeten afzien van de koop, onderhandelen ze voor specifieke situaties ontbindende voorwaarden in het koopcontract. Ze komen dan met de verkoper overeen onder welke voorwaarden ze het koopcontract mogen ontbinden. Deze ontbindende voorwaarden kunnen bijvoorbeeld toezien op het verkrijgen van financiering door de koper, het verkrijgen van NHG, het verkrijgen van een bouwvergunning of een bepaalde uitkomst van een bouwkundige keuring.

Bouwkundige keuring zonder bijzonderheden als ontbindende voorwaarde

Een bekende ontbindende voorwaarde is het met goed gevolg doorstaan van een bouwkundige keuring. Met goed gevolg doorstaan van een bouwkundige keuring als ontbindende voorwaarde houdt in dat wanneer je bij een bouwkundige keuring bijzonderheden gepresenteerd krijgt (asbest, houtrot, verzakking et.), je kosteloos af mag zien van de aankoop van de woning.

Let er op dat de ontbindende voorwaarde vaak tijdgebonden is (bijvoorbeeld 3 maanden na tekenen). Laat je voor deze termijn geen bouwkundige keuring uitvoeren of laat je de uitkomst niet weten, dan vervalt de ontbindende voorwaarde

Voorbeeld bouwkundige keuring als ontbindende voorwaarde

Deze koopovereenkomst kan door koper worden ontbonden indien uit een bouwkundig rapport blijkt dat de geschatte kosten voor het direct noodzakelijk achterstallig onderhoud meer bedragen dan € 10.000,- ofwel wanneer een bouwkundige keuring binnen 3 weken na ondertekening van deze overeenkomst, door oorzaken buiten de schuld van koper, niet mogelijk is. Koper dient het feit dat hij op grond van deze clausule wil ontbinden schriftelijk te melden aan verkoper binnen 2 weken na ondertekening van deze overeenkomst onder bijvoeging van het bouwkundig rapport