Wat is hypotheekrenteaftrek?

Hypotheekrenteaftrek houdt in dat de hypotheekrente die je maandelijks over je hypotheek betaalt onder voorwaarden aftrekbaar is van de inkomstenbelasting. Je nettomaandlast wordt door de hypotheekrenteaftrek verlaagd, omdat je door de hypotheekrenteaftrek minder belasting betaalt.

Welke hypotheekrente is aftrekbaar?

De rente met betrekking tot een lening die je bent aangegaan voor onder andere de aankoop, verbouwing en/of onderhoud van de eigen woning (hoofdverblijf) is onder voorwaarden aftrekbaar.

Hoe lang mag je hypotheekrente aftrekken?

Onder voorwaarden kan je maximaal 30 jaar (360 maanden) hypotheekrenteaftrek genieten. Sedert 1 januari 2013 geldt voorts dat je minimaal volgens een annuïteitenschema af dient te lossen. Voldoe je niet aan de voorwaarden, dan vervalt ook je recht op hypotheekrenteaftrek. Het overgangsrecht (voor hypotheken afgesloten voor 1 januari 2013) valt buiten de scope van dit artikel.

Beperking hypotheekrenteaftrek

Het maximale aftrektarief voor kosten eigen woning daalt al enkele jaren en het ligt in de lijn der verwachting dat deze trend zich voortzet. Over 2020 bedraagt het tarief waarover je hypotheekrenteaftrek geniet maximaal 46%. Valt (het bovenste deel van) jouw salaris in een inkomstenbelastingbox met een lager tarief, dan geldt dit lagere tarief als jouw maximum.

Beknopt voorbeeld met fictieve getallen:

  • Je hebt een bruto-inkomen van € 40.000. Hierover betaal je voor het voorbeeld 40% belasting. Dit zou betekenen dat je € 40.000 * 40% is € 16.000 belasting zou betalen.
  • Momenteel heb je echter ook een hypotheek van € 200.000 met een hypotheekrente van 5%. Dit zou betekenen dat je € 200.000 * 5% is € 10.000 hypotheekrente betaalt.
  • De betaalde hypotheekrente mag je aftrekken van je bruto-inkomen. Je bruto-inkomen daalt in dit voorbeeld dus van € 40.000 met € 10.000 naar € 30.000. Hierover betaal je 40% belasting. Dit zou betekenen dat je € 30.000 * 40% is € 12.000 belasting zou betalen.
  • Door de hypotheekrenteaftrek betaal je dus in plaats van € 16.000 maar € 12.000 belasting. Een hypotheekrenteaftrekvoordeel van € 4.000. Voorts kan je stellen dat je van de brutohypotheekrente van € 10.000 netto maar € 6.000 betaalt.

Dit is een sterk vereenvoudigd voorbeeld met fictieve getallen. Factoren als eigenwoningforfait zijn relevant voor de berekening, maar zijn voor het overzicht buiten beschouwing gelaten. Het voorbeeld geeft een indicatie van hoe hypotheekrenteaftrek werkt.